👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي اقتصادي آلمان و آمريكا

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي اقتصادي آلمان و آمريكا

بررسي اقتصادي آلمان و آمريكا

مقدمه :

بعد از چندين دهه از پيشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه مي شود. آلماني ها رهبري قوي را در بخش هاي اصلي بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعيت اجتماعي برخوردار بودند. سال 1990 تغيري ايجاد شد. اقتصاد آلمان خيلي كمتر از ديگر كشورهاي پيشرفت كرده است و موقعيت بازار كار به طرز چشمگيري باقي ماند. آلمالني ها هنوز در زمينه هاي بازار سنتي ثابت قدم و قوي هستند. اما به موقعيت ديگر كشورها در بازسازي اقتصادي كه بر مبناي دانش باشد نبوده است به خصوص آمريكا خيلي بيشتر در عمق بخشيدن نيازهاي جهاني سازي موفق بوده است . در مقايسه با آلمان ،اقتصاد آمريكا نسبت رشد بتالا و كاهش بيكاري در طي دهه پيش نشان داد. آمريكا نه تنها موقعيتش را در زمينه هاي زيادي در بازار جهاني بهبود بخشيد بلكه قادر شد كهد روند بازار جهاني را تعيين كند و يكي از بهترين فروشنده ها در بخش هاي مختلف در نظام اقتصادي جديد شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آشنایی با گیاه پنبه دانلود پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات رساله معماری طراحی مجتمع فرهنگی سینمایی پاورپوینت Blood & Lymph Physiologyفیزیولوژی خون و لنف پاورپوینت در مورد بودجه ریزی