👈 فروشگاه فایل 👉

انگيزش در مديريت و سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

انگيزش در مديريت و سازمان

مقدمه

هدف رفتاري

دانشجو بايد بعد از مطالعه اين فصل بتواند:

1- چند تعريف از انگيزش را بيان كند.

2- يكسان بودن همه در برابر مقررات را توضيح دهد

3- تشويق و تنبيه را در خصوص انگيزه تعريف كند.

4- نقش تربيتي تشويق و تنبيه را بيان كند.

5- درخصوص پاداش بعنوان يك ابزار سازنده توضيح دهد.

6- به پرسش هاي پايان فصل پاسخ دهد.

بطوركلي انسانها بايد برانگيخته شوند تا رفتار مشخص و معيني را از خويش بروز دهند، يكي از راههايي كه باعث افزايش توليد يا بطور كلي بالا رفتن كيفيت كار در سازمانها مي شود، برانگيختن كاركنان به شيوه هاي مختلف است اين اصلي است كه هر مديري براي پيشرفت كارش و اعمال مديريت صحيح ناگريز به اعمالآن است در واقع مديري با استفاده از شيوه ها و متدهاي مختلف از مهارت هاي متعددي استفاده مي كند تا اين مهارت او را در راه رسيدن به اهداف سازماني ياري دهد. از مهمترين اين مهارتها همانطور كه ذكر شد ايجاد انگيزه در كاركنان است، «ضروري ترين تكليفي كه بر عهده مقامات رهبري در جامعه اسلامي در ايجاد انگيزش براي مديريت ها مقرر است اين است كه براي تامين سعادت مردم جامعه آنان را از هدف اصلي حيات بطور كلي و انگيزش اصلي و انگيزشهاي ثانوي و فردي آن آگاه ساخته و آنها را براي مردم چنان تعليم دهد و قابل پذيرش سازد كه مردم فعاليت هاي خود را در جامعه و در هر موقعيتي كه باشند آگاهانه و از روي آزادي انتخاب نمايند هدف اصلي حيات انسانها در اين زندگاني عبارت است از قرار گرفتن در جاذبه كمال اعلي ازمسير ذيل كه عبارت است از تكاپويي آگاهانه در حيات هر يك از مراحل زندگي كه در اين تكاپو سپري مي شود و با نظر به عظمت انگيزش هدف در اشتياق حركت به مرحلهم بعدي مي افزايد» از انگيزش تعاريف متعددي بعمل آمده است كه ذيلا به برخي ازآنها اشاره مي كنيم.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد درس نشانه‌هايي از خدا خداشناسی دانلود پاورپوینت مبانی سازماندهی تحقیق خودرو تحقیق لعاب فلز پاورپوینت آشنایی با خودرو و قطعات آن