👈 فروشگاه فایل 👉

تركیب اتمسفر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تركیب اتمسفر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

1

‏●‏ ‏تركیب‏ ‏اتمسفر‏ :‏

‏اتمسفر‏ ‏یا‏ ‏جو‏ ‏زمین،‏ ‏مخلوطی‏ ‏از‏ ‏گازهای‏ ‏مختلف‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏تا‏ ‏ارتفاع‏ ۹۰ ‏كیلومتری‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏زمین‏ ‏ازت‏ ‏ـ‏ ‏اكسیژن‏ ‏ـ‏ ‏آرگون‏ ‏ـ‏ ‏دی‏ ‏اكسیدكربن‏ ‏و‏ ‏بخار‏ ‏آب‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏حجم‏ ۹۹/۷۷ ‏در‏ ‏صد‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏تشكیل‏ ‏می‏ ‏دهند‏. ‏مشاهدات‏ ‏نشان‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏كه‏ ‏تا‏ ‏ارتفاع‏ ۵۰ ‏كیلومتری‏ ‏نسبت‏ ‏اختلاط‏ ‏گازهای‏ ‏اتمسفری‏ ‏باستثناء‏ ‏بخار‏ ‏آب،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏محسوس‏ ‏ثابت‏ ‏است‏. ‏اتمسفر‏ ‏دارای‏ ‏جرمی‏ ‏برابر‏ ‏با‏ ۱۰۱۴ ×۵/ ۶‏تن‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

‏●‏ تغییرات‏ ‏اتمسفر‏:

‏▪‏ تغییرات‏ ‏با‏ ‏ارتفاع‏ :

‏گازهای‏ ‏سبكتر‏ (‏بویژه‏ ‏هیدروژن‏ ‏ـ‏ ‏هلیوم‏) ‏اصولاً‏ ‏باید‏ ‏در‏ ‏اتمسفر‏ ‏فوقانی‏ ‏بسیار‏ ‏فراوان‏ ‏باشند‏. ‏تغییرات‏ ‏اساسی‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏میزان‏ ‏دو‏ ‏گاز‏ ‏عمده‏ ‏غیر‏ ‏دائمی‏ ‏یعنی‏ ‏بخارآب‏ ‏و‏ ‏ازن‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

‏▪‏ بخار‏ ‏آب‏ :

‏هوا‏ ‏در‏ ‏بعضی‏ ‏نواحی‏ ‏تقریباً‏ ‏فاقد‏ ‏بخار‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏دربرخی‏ ‏نقاط‏ ‏تا‏ ۴ ‏درصد‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏حجم‏ ‏خود‏ ‏دارای‏ ‏رطوبت‏ ‏است‏. ۹۰ ‏درصد‏ ‏از‏ ‏بخار‏ ‏آب‏ ‏در‏ ‏پایین‏ ‏ترین‏ ‏قسمت‏ ‏اتمسفر‏ ‏حدود‏ ۶ ‏كیلومتری‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏زمین‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏.

‏▪‏ ازن‏ : ‏عمدتاً‏ ‏در‏ ۱۵ ‏تا‏ ۳۵ ‏كیلومتری‏ ‏از‏ ‏ضخامت‏ ‏اتمسفر،‏ ‏متمركز‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏اشعه‏ ‏ماوراء‏ ‏بنفش‏ ‏كه‏ ‏لایه‏ ‏های‏ ‏فوقانی‏ ‏اتمسفر‏ ‏را‏ ‏منور‏ ‏می‏ ‏كند‏ ‏سبب‏ ‏تجزیه‏ ‏مولكول‏ ‏های‏ ‏اكسیژن‏ ‏در‏ ‏لایه‏ ‏های‏ ‏بین‏ ۸۰ ‏تا‏ ۱۰۰ ‏كیلومتر‏ ‏می‏ ‏گردد‏.

‏●‏ تغییرات‏ ‏در‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏فصل‏ ‏و‏ ‏عرض‏ ‏جغرافیایی‏ :

‏مقدار‏ ‏ازن‏ ‏در‏ ‏روی‏ ‏استوا‏ ‏كم‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏عرض‏ ‏های‏ ‏فوق‏ ۵۰ ‏درجه‏ ‏شمالی‏ ‏بویژه‏ ‏در‏ ‏بهار‏ ‏بیشتر‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏ازن‏ ‏ذخیره‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏طول‏ «‏شب‏ ‏قطبی‏»‏ ‏سبب‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمدن‏ ‏یك‏ ‏لایه‏ ‏غنی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏اوایل‏ ‏بهار‏ ‏می‏ ‏گردد‏. ‏مقدار‏ ‏آب‏ ‏دقیقاً‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏حرارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏رو‏ ‏در‏ ‏عرض‏ ‏های‏ ‏پایین‏ ‏و‏ ‏تابستان‏ ‏ها‏ ‏بیشتر‏ ‏است‏ ‏ولی‏ ‏در‏ ‏بیابانهای‏ ‏مناطق‏ ‏حاره‏ ‏استثنا‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

2

‏●‏ تغییرات‏ ‏با‏ ‏زمان‏ : ‏كمیت‏ ‏هایی‏ ‏از‏ ‏دی‏ ‏اكسیدكربن‏ ‏و‏ ‏ازن‏ ‏در‏ ‏اتمسفر‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏تغییرات‏ ‏در‏ ‏طی‏ ‏دوره‏ ‏ایی‏ ‏طولانی‏ ‏باشد‏. ‏دی‏ ‏اكسیدكربن‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏عمده‏ ‏بوسیله‏ ‏كنش‏ ‏ارگانیزم‏ ‏های‏ ‏زنده‏ ‏در‏ ‏زمین‏ ‏و‏ ‏دریا‏ ‏وارد‏ ‏اتمسفر‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏از‏ ‏منابع‏ ‏كوچك‏ ‏دیگر‏ ‏فساد‏ ‏عناصر‏ ‏اورگانیك‏ ‏در‏ ‏خاك‏ ‏و‏ ‏اشتعال‏ ‏سوخت‏ ‏های‏ ‏فسیل‏ ‏می‏ ‏باشند‏ ‏افزایش‏ ‏میزان‏ ‏دی‏ ‏اكسیدكربن‏ ‏سبب‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏اتمسفر‏ ‏به‏ ‏مقدار‏ ‏زیاد،‏ ‏انرژی‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏خورشید‏ ‏را‏ ‏بگیرد‏. ‏اگر‏ ‏تغییراتی‏ ‏در‏ ‏اشعه‏ ‏ماوراء‏ ‏بنفش‏ ‏خورشید‏ ‏رخ‏ ‏دهد‏ ‏در‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏تغییراتی‏ ‏نیز‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏میزان‏ ‏ازن‏ ‏حاصل‏ ‏آید‏ ‏زیرا‏ ‏ازن‏ ‏هم‏ ‏تابش‏ ‏خورشید‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏تشعشع‏ ‏زمینی‏ ‏را‏ ‏جذب‏ ‏می‏ ‏كند‏.

‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏پراكندگی‏ ‏دما،‏ ‏اتمسفر‏ ‏به‏ ‏لایه‏ ‏های‏ ‏زیر‏ ‏تقسیم‏ ‏می‏ ‏شود‏:

‏۱) ‏تروپوسفر‏ :

‏دارای‏ ‏ضخامتی‏ ‏حدود‏ ۸ ‏كیلومتر‏ ‏در‏ ‏قطب‏ ‏ها‏ ۱۶ ‏تا‏ ۱۹ ‏كیلومتر‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏استوایی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏خصوصیات‏ ‏عمده‏ ‏آن‏ ‏كاهش‏ ‏دما‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏قائم‏ ‏تقریباً‏ ۶ ‏درجه‏ ‏سانتی‏ ‏گراد‏ ‏برای‏ ۱۰۰۰ ‏متر‏ ‏افزایش‏ ‏سرعت‏ ‏بادها‏ ‏با‏ ‏ارتفاع‏ ‏رطوبت‏ ‏قابل‏ ‏ملاحظه‏ ‏در‏ ‏سطوح‏ ‏پایین‏ ‏تر،‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلی‏ ‏مجموعه‏ ‏پدیده‏ ‏های‏ ‏اتمسفری‏ ‏كه‏ ‏هوا‏ ‏نامیده‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏لایه‏ ‏قابل‏ ‏بررسی‏ ‏است‏.

‏۲) ‏تروپوپوز‏ : ‏مرز‏ ‏انتقال‏ ‏خصوصیات‏ ‏اتمسفری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏مقیاس‏ ‏بزرگی‏ ‏از‏ ‏تلاطم‏ ‏و‏ ‏اختلاط‏ ‏را‏ ‏تشكیل‏ ‏می‏ ‏دهد‏. ‏این‏ ‏لایه‏ ‏كم‏ ‏ژرفا‏ ‏در‏ ‏منطقه‏ ‏استوا‏ ‏نسبتاً‏ ‏مشخص‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏این‏ ‏مرز‏ ‏فوقانی‏ ‏تروپوسفر‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏فصول‏ ‏سال‏ ‏تغییر‏ ‏می‏ ‏كند‏.

‏۳) ‏استراتوسفر‏ : ‏دومین‏ ‏لایه‏ ‏بزرگ‏ ‏اتمسفر‏ ‏كه‏ ‏بالای‏ ‏تروپوسفر‏ ‏و‏ ‏پایین‏ ‏مزوسفر‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏. ‏استراتوسفر‏ ‏نامیده‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏افزایش‏ ‏تدریجی‏ ‏دما‏ ‏از‏ ‏ویژگی‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏یكی‏ ‏دیگر‏ ‏از‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏استراتوسفر‏ ‏میزان‏ ‏نسبتاً‏ ‏زیاد‏ ‏گاز‏ ‏ازن‏ ‏به‏ ‏خصوص‏ ‏در‏ ‏اطراف‏ ‏لایه‏ ‏استراتوپوز‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏ضخامتی‏ ‏حدود‏ ۱۶ ‏تا‏ ۳۰ ‏كیلومتر‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏لایه‏ ‏را‏ ‏تشكیل‏ ‏می‏ ‏دهد‏. ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏جلوگیری‏ ‏از‏ ‏اثرات‏ ‏مرگبار‏ ‏تابش‏ ‏های‏ ‏شدید‏ ‏ماوراء‏ ‏بنفش،‏ ‏وجود‏ ‏ازن‏ ‏بسیار‏ ‏موثر‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏طرف‏ ‏دیگر‏ ‏گاز‏ ‏ازن‏ ‏توأم‏ ‏با‏ ‏دی‏ ‏اكسیدكربن‏ ‏اثر‏ ‏بسزائی‏ ‏در‏ ‏پراكندگی‏ ‏عمودی‏ ‏دما‏ ‏دارد‏.

3

‏۴) ‏استراتوپوز‏ : ‏این‏ ‏لایه‏ ‏از‏ ‏ارتفاع‏ ‏حدود‏ ۵۰ ‏كیلومتری‏ ‏شروع‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏منطقه‏ ‏انتقالی‏ ‏بین‏ ‏استراتوسفر‏ ‏و‏ ‏مزوسفر‏ ‏را‏ ‏تشكیل‏ ‏می‏ ‏دهد‏.

‏۵) ‏مزوسفر‏ :

‏در‏ ‏این‏ ‏لایه‏ ‏درجه‏ ‏حرارت‏ ‏به‏ ‏سرعت‏ ‏كاهش‏ ‏می‏ ‏یابد‏ ‏بطوریكه‏ ‏در‏ ‏ارتفاع‏ ۸۰ ‏كیلومتری‏ ‏میزان‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏حدود‏ ۹۰ ‏درجه‏ ‏سانتی‏ ‏گراد‏ ‏می‏ ‏رسد‏. ‏فشار‏ ‏هوا‏ ‏در‏ ‏مزوسفر‏ ‏بسیار‏ ‏پایین‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏میزان‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏یك‏ ‏میلی‏ ‏بار‏ ‏در‏ ‏ارتفاع‏ ۵۰ ‏كیلومتری‏ ‏به‏ ۱ ‏درصد‏ ‏در‏ ۹۰ ‏كیلومتری‏ ‏كاهش‏ ‏می‏ ‏یابد‏.

‏۶) ‏مزوپوز‏ :

‏منطقه‏ ‏فوق‏ ‏مزوسفر‏ ‏در‏ ‏ارتفاع‏ ۸۰ ‏كیلومتری‏ ‏به‏ ‏وسیله‏ ‏حداقل‏ ‏دما،‏ ‏و‏ ‏وارونگی‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏مشخص‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏این‏ ‏منطقه‏ ‏انتقالی‏ ‏بین‏ ‏مزوسفر‏ ‏و‏ ‏ترموسفر‏ ‏را‏ ‏مزوپوز‏ ‏می‏ ‏گویند‏.

‏۷) ‏ترموسفر‏ :

‏فاقد‏ ‏مرز‏ ‏فوقانی‏ ‏معین‏ ‏است‏. ‏اصطلاح‏ ‏ترموسفر‏ ‏به‏ ‏سبب‏ ‏دمای‏ ‏فوق‏ ‏العاده‏ ‏زیاد‏ ‏ترمودینامیك،‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏لایه‏ ‏داده‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏این‏ ‏میزان‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏به‏ ۱۵۰۰ ‏درجه‏ ‏كلوین‏ ‏برسد‏ ‏جلوه‏ ‏سرخی‏ ‏شفق‏ ‏یكی‏ ‏از‏ ‏پدیده‏ ‏های‏ ‏ترموسفر‏ ‏پایینی‏ ‏است‏ ‏قسمت‏ ‏پایینی‏ ‏ترموسفر‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏عمده‏ ‏مركب‏ ‏از‏ ‏ازت‏ (N‏) ‏و‏ ‏اكسیژن‏ O‏۲ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏مولكولی‏ ‏اتمی‏ (O‏) ‏است‏ ‏در‏ ‏حالیكه‏ ‏در‏ ‏فوق‏ ‏كیلومتری‏ ‏اكسیژن‏ ‏به‏ ‏ازت‏ ‏غلبه‏ ‏می‏ ‏كند‏. ‏دمای‏ ‏زیاد‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏لایه‏ ‏مدیون‏ ‏جذب‏ ‏تشعشع‏ ‏ماوراء‏ ‏بنفش‏ ‏بوسیله‏ ‏اكسیژن‏ ‏اتمی‏ .

‏۸) ‏یونسفر‏ :

‏بخشی‏ ‏از‏ ‏اتمسفر‏ ‏زمین‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏حدود‏ ‏فوق‏ ۶۰ ‏كیلومتری‏ ‏به‏ ‏سبب‏ ‏یونیزاسیون،‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏منطقه‏ (‏تمركز‏ ‏یون‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏الكترون‏ ‏های‏) ‏آزادی‏ ‏در‏ ‏می‏ ‏آید‏ ‏كه‏ ‏سبب‏ ‏انعكاس‏ ‏امواج‏ ‏رادیویی‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏از‏ ‏طرف‏ ‏دیگر‏ ‏فجرهای‏ ‏قطبی‏ ‏شمالی‏ ‏و‏ ‏جنوبی‏ ‏نیز‏ ‏بوسیله‏ ‏نفوذ‏ ‏ذرات‏ ‏یونیزه،‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏اتمسفر‏ ‏از‏ ۳۰ ‏تا‏ ۸۰ ‏كیلومتری‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏حدود‏ ۲۰ ‏تا‏ ۲۵ ‏درجه‏ ‏از‏ ‏قطب‏ ‏های‏ ‏مغناطیسی‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏ ‏شوند‏. ‏این‏ ‏لایه‏ ‏فاقد‏ ‏گازهای‏ ‏سنگینی‏ ‏نظیر‏ ‏بخارآب‏ ‏ـ‏ ‏اكسیژن‏ ‏و‏ ‏ازت‏ ‏حالت‏ ‏مولكولی‏ ‏است‏.‏در‏ ‏این‏ ‏لایه‏ ‏ناوه‏ ‏های‏ ‏كم‏ ‏ژرفا‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏لایه‏ ‏های‏ ‏یونسفری‏ E‏ ‏و‏ F‏۱ ‏و‏

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت پاورپوینت در مورد دهكده شهري تحقیق بررسی اعضای پل پاورپوینت در مورد سبک زندگی قرآنی 2 جرایم علیه اموال