👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق جو اخلاقی سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق جو اخلاقی سازمان

عنوان: مبانی نظری جو اخلاقی سازمان

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 39

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

جو اخلاقی سازمان

جو اخلاقی سازمان ادراکات شکل گرفته سازمانی از رویه های سازمانی است. سوال اصلی که جو اخلاقی را شکل می دهد، این است: آیا رویه های سازمانی در این مقطع زمانی از محتوایی اخلاقی برخوردارند؟ جارامیلو(2012)می نویسد: این سوال حول تحلیل چهار حوزه سازمانی مطرح شده و پاسخ بدان جو اخلاقی موجود در یک ساختار یکسان را شکل می دهد. اقدامات فنی- تخصصی؛ هنجارهای اخلاقی، رفتار همتایان و مسئولیت- اعتماد چهار حوزه سازمانی یا نقطه تحلیل محتوای اخلاقی سازمان را تشکیل می دهند(Jaramillo,2012). جو اخلاقی سازمان دربرگیرنده ادراک از امور درست و اشتباه در محیط کاری سازمان بوده و تفسیر و ارزیابی صحیح آن هنجارها و ارزش های سازمانی را انعکاس می دهد. (رحیم نیا و نیکخواه فرخانی، 1390). جو اخلاقي سازمان هدایتگر رفتار كاركنان و بازتاب خصوصيات اخلاقي هر سازمان است. جو اخلاقي همچنین ادراك عمومي از عملكردهاي سازماني خاص و رويه هايي كه محتواي اخلاقي دارند، در نظر گرفت(نادی و حاذقی، 1390). ارزشهای اخلاقی و انتظارات اخلاقی از رفتارهای راهوار سازمانی نشانگر تاثیر اخلاقیات بر تصمیمات اعضای سازمان بوده و به معنی وجود گزینه های اخلاقی جهت انتخاب و عمل کارکنان می باشد (رحیم نیا و نیکخواه فرخانی، 1390). محققین جو اخلاقی را به عنوان چارچوبی برای ایجاد و تقویت هنجارهای قابل قبول، ارزش ها و عقایدی تلقی می کنند که با این دیدگاه نهادی که "کارها چطور باید انجام شود" مرتبط است .(Elci& Alpkan, 2009)بر این اساس انتظار می رود جو اخلاقی ضمن هدایت رفتار های اخلاقی بازتاب ارزش ها و اخلاقیات ارجح سازمانی باشد(Acikgoz &Gunsel,2011).

ابعاد جو سازمانی

ليتوين و استرينجر (1968)، جو سازماني را ادراكات فرد از سازمان و احساس او نسبت به آن بر حسب ابعادي چون مسئوليت ، ساختار ، پاداش ، صميميت ، حمايت ، هويت ، قبول خطر ،برخورد و ضوابط تلقی می کنند(کریمی و همکاران، 1389).

پیش نیاز تشکیل جو سازمانی تعاملات اجتماعی و جریان مبادله معانی سازمانی در جریان کنش های اجتماعی است. ابعاد نه گانه فوق بر ادراکات اعضای سازمانی تاثیر گذارند. بر اساس این دیدگاه نظری اگر جهت نیل به اهداف سازمانی به كاركنان مسئوليت هاي فردي داده شود، بدين ترتيب آنان احساس مي كنند که بدون كنترل مديران مي توانند تصميمات لازم را اخذ و مسائل را حل كنند. لذا ادراک از رویه های موجود در رویه های سازمانی و بدنبال آن جو مربوطه شکل می گیرد. ساختارراه يا شيوه اي است كه فعاليتهاي سازماني به موجب آن تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي شوند. پاداش نیزموجب ميگردد كه كارمندان احساس كنند در صورت داشتن عملكرد بالاتر در زمينه هاي مختلف مورد تشويق قرار مي گيرند. صميميت احساسی را بیان می کند که به موجب آن رفتار دوستانه اي در سازمان حاكم است و افراد از با هم بودن لذت می برند. حمايت وجود كمك از طرف ديگران به افراد و اينكه در شرايط سخت از طرف همكاران ومديريت مورد توجه و حمايت واقع مي شوند. هويت، ترجمان تعلق به سازمانی مشخص و مباهات حاصل از این تعلق است. اينكه افراد احساس كنند كه عضوي از سازمان هستند و از تعلق داشتن نسبت به سازمان لذت می برند. قبول خطر نیز به درجاتی از پذيرش خطر و چالش در شرايط پيش بيني نشده درسازمان ناظر است . برخورد یا روش حل مسئله نیز پذيرش نظرات متفاوت وبعلاوه استراتژي است كه براي حل مشكلات در سازمان بكار مي رود. براین اساس می توان انتظار داشت که با توجه به رویه های متنوع سازمانی طیفی از جو سازمانی نیز قابل تشخیص و تعریف باشد(werbber,2007).

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت عفونت بند ناف گوساله دانلود پاورپوینت آجرهای سنتی تحقیق در مورد انواع اتصالات 5 ص تحقیق بیمه اتومبیل دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم الگو ها